Avbrottsersättning

Om du har haft ett elavbrott på minst tolv sammanhängande timmar kan du i vissa fall få avbrottsersättning.

Arvika Teknik AB följer Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information om avbrottsersättning och skadestånd.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Utbetalning

Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet.

Elnätsföretaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) om ersättningen inte betalas ut i rätt tid.

Avbrottsersättningen betalas ut till dig som kund utan att du behöver anmäla avbrottet till oss.

Om du inte har fått avbrottsersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Jämkning

Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är:

  • Oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget
  • Överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.

Det är vi som elnätsföretag som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske.

Undantag

Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på din egen försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet eller om felet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas gäller, kan du vända dig till exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till din kommunala konsumentvägledare.

Vill du få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller till allmän domstol.

Beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning

Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med lagen om allmän försäkring (1962:381).

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

Tabell för beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning.

Avbrottsperiod i timmar

Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad

Minimibelopp * i kronor

12-24

12,5 %

900

24-48

37,5 %

1 800

48-72

62,5 %

2 700

72-96

87,5 %

3 600

96-120

112,5 %

4 500

120-144

137,5 %

5 400

144-168

162,5 %

6 300

168-192

187,5 %

7 200

192-216

212,5 %

8 100

216-240

237,5 %

9 000

240-264

262,5 %

9 900

264-288

287,5 %

10 800

>288

300 %

11 700

*) Observera att maximal ersättning alltid är högst 300 % av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Enligt "Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare" (STEMFS 2007:2) ska vi som elnätsföretag lämna information om rätten till avbrottsersättning respektive skadestånd enligt ellagen minst en gång per år till elanvändare som är direkt anslutna till vårt elnät.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2021
Sidansvarig: Ola Mossberg