Skadestånd

Vet du om att du kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd?

Kontakta ditt elnätsbolag för mer information.

Genom att kontakta ditt elnätsbolag kan du få ytterligare information om rätten till skadestånd. Nedan hittar du allmän information om det. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav

Skadeståndet måste begäras inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte skall gå förlorad.

Avräkning

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Jämkning

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Undantag

Skadestånd utgår inte om vi som elnätsföretag kan visa att avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan du vända dig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till din kommunala konsumentvägledare.

Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Information till näringsidkare

Näringsidkare som kan visa att vi som elnätsföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.

Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2022
Sidansvarig: Olof Öberg