Lokala miljövärden

Miljövärdering av fjärrvärme – våra lokala miljövärden 2023

De lokala miljövärdena utgör en årlig redovisning av miljöpåverkan från produktion- och distribution av fjärrvärme för fastighetsuppvärmning i Arvika. Miljövärderingen genomförs utifrån en gemensam metodik som överenskommits mellan Energiföretagen Sverige och kundorganisationerna i Värmemarknadskommittén, VMK. Miljövärderingen bygger på kriterier för resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

Resurseffektivitet - hur effektivt energin används

Resurseffektivitet redovisas som den primärenergi som använts i förhållande till den värmeenergi som levererats till kund.

Primärenergifaktor: 0,10

Klimatpåverkan - hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan

Klimatpåverkan redovisas som utsläpp av koldioxidekvivalenter från produktion- och transport samt från energiomvandlingen i fjärrvärmeverket.

Förbränning: 10,79 g CO2 ekv/kWh

Transport och produktion av bränslen: 8,72 g CO2 ekv/kWh

Fossila bränslen - hur stor andel fossila bränslen som används

Redovisard andel fossil olja som tillförts i förhållande till den totala värmeenergi som producerats.

Andel fossila bränslen: 1,91%

Levererad värme: 112 GWh

Totalt tillförd energi till värmeproduktion: 148 GWh
Varav el: 3 GWh

Ursprungsspecificerad el: Vattenkraft

Klimatpåverkan för använd el (g CO2 ekv/kWh): 0 g CO2 ekv/kWh

Procentandel fossilt för använd el: 0%

Primärenergifaktor för använd el : 1,1

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2024
Sidansvarig: Magnus Olsson