Vi klimatanpassar våra anläggningar

Redan idag sker klimatrelaterade förändringar i Värmland och klimatrelaterade händelser förväntas öka under åren som kommer. Ordet klimatanpassning innebär att man gör saker för att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom.

Teknik i Väst har tagit fram en klimatanpassningsstrategi för bolagets verksamhetsområden: renhållning, elnät, fiber, vatten och avlopp, gata, kraft och fjärrvärme, i syfte att arbeta så hållbart som möjligt med anläggningarna. För att säkra driften krävs framförhållning, anpassningar och nya rutiner.

Hur gör vi?

I arbetet med klimatanpassningsstrategin har vi tittat på vad som kan anpassas idag, som ger säkrare drift imorgon och hur anpassningar kan ske utan att bidra till ett försämrat klimat. Till exempel strävar vi efter att använda förnyelsebart bränsle och hållbara material. Det är även bra ur klimatanpassningssynpunkt att behålla grönska i anläggningsprojekt och att utföra åtgärder som kan anpassas ytterligare vid behov i framtiden. Erfarenhet av klimatanpassade åtgärder finns, då särskilt Arvika kommun har en översvämningsproblematik att hantera vid långvariga regn och skyfall.

Ett exempel på en klimatanpassning är översvämningsskyddet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden som skyddar Arvika stad mot översvämningar.

I strategin, som är framtagen med hjälp av SMHI:s metod för klimatanpassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har varje verksamhetsområde ett eget avsnitt samt en bilaga med klimatanpassningsåtgärder.

Teknik i Väst har länge arbetat med klimatrelaterade utmaningar och har deltagit i flera klimatanpassningsprojekt. Under år 2017-2022 var bolaget partner i EU-projektet CATCH där det bland annat ingått att ta fram denna klimatanpassningsstrategi.

Bolaget strävar efter att vara ett föredöme och en förebild. Det gäller även i sammanhanget att klimatanpassa i samhället och verksamheterna, idag och för kommande generationer.

Utmaningar

Översvämning, långvariga regn, skyfall, ras, skred och erosion identifierades som bolagets största klimatrelaterade utmaningar.

En fördjupning av hur klimatet förändras i Värmland hittar du bland annat i Länsstyrelsens Klimat-och sårbarhetsanalys, Värmland i ett förändrat klimat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på aktiviteter och åtgärder som pågår och planeras utifrån strategin är:

  • Erosionsskydd på deponiområden och nedströms jord- och betongdammar
  • Fördröjningsmagasin i områden känsliga för skyfall
  • Nödbräddsvippor i alla avloppspumpstationer
  • Portabel reservkraft
  • Luftledningar byggs bort i elnätet
  • Utreda ytterligare alternativ till fossila bränslen för fjärrvärmen

Du kan också bidra

För att vi ska kunna göra vårt arbete på ett bra sätt och säkra driften, krävs det att vi alla samarbetar och inser att för vissa utmaningar har vi ett delat ansvar. Det kan handla om att hålla gator framkomliga för renhållningsfordon, snöröjning och halkbekämpning, eller att läsa på om hur du kan skydda dig mot källaröversvämningar då skyfall förväntas öka i intensitet och frekvens.

Därför är också informationsinsatser en del av vår klimatanpassningsstrategi:

Klimatanpassningsstrategin i sin helhet kan beställas från: josefin.m.andersson@arvika.se

Översvämmad väg
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Sidansvarig: Veronica Nordenberg
Om oss