Frågor och svar om projektet

 bild med texten FAQ

Här hittar du svaren på vanliga frågor som dyker upp under projektets gång.

Inom det kommunala verksamhetsområdet är vi skyldiga att att ordna så alla får tillgång till allmänt VA och alla fastigheter måste vara med och betala avgifter för det. För att behålla eget vatten och avlopp,
istället för att ansluta dig till VA-nätet, måste du bevisa att du kan lösa det bättre på egen hand. När det gäller spillvattnet så finns många prejudikat som visar att det svårligen löses bättre på egen hand. Dricksvattnet är inte heller lätt att lösa, men det kan vara något lättare än för spillvatten. Det krävs då att man på egen bekostnad lämnar in vattenprover till ett auktoriserat laboratorium. Där bedöms vattnets kvalitet kemiskt och mikrobiologiskt.

Om du bara önskar ansluta dig till dricksvattnet så måste du bevisa att du kan lösa omhändertagande av spillvatten bättre på egen hand än genom anslutning till oss. Det finns många prejudikat som visar att det svårligen löses bättre på egen hand och normalt godkänns inte eget omhändertagande av spillvatten inom verksamhetsområden.

Du kan behålla ditt eget vatten om du önskar, om du till exempel vill använda det för bevattning. Men du får inte koppla ihop det med vår anläggning och inte släppa ut det i våra ledningar och du måste ändå vara med och betala för den allmänna anläggningen.

Anslutningskostnaden beror på vad du kommer ansluta dig till. Avgiften blir lägre om fastigheten är där det saknas dagvatten i gatan och till fastigheten. Avgiften är också beroende på hur stor tomt du har. Mer information finner du på teknikivast.se

Anslutningsavgiften ska betalas när utbyggnad av ledningsnätet till din fastighet är färdigställd, med då gällande VA-taxa. Vi ska också ha förmedlat till dig att det nu är klart att ansluta sig.

Ersättning för den egna avloppsanläggningen görs endast om du har gällande tillstånd för den samt att den inte är äldre än 10 år. Ersättning utgår aldrig för anläggningar utanför beslutat verksamhetsområde för VA. Ersättningen uppgår till det kvarvarande värdet genom tioårig avskrivning.

För att ha möjlighet att tömma din vattenledning innan frosten kommer måste din VA-installation vara förberedd för det. Du behöver en avstängningsventil vid tomtgräns, för att kunna stänga ute vattnet, och du behöver kunna tömma ut vattnet ur ledningarna inne på din tomt genom någon form av utsläppsanordning i lågpunkten, ex vis vattenmätarbrunn med tömningsfunktion. Rådgör med din VVS-firma/entreprenör för att hitta en bra lösning för just din fastighet. Viktigt är att om du har vattenmätare ska denna vara monterad i frostfritt utrymme och du får inte montera ned eller upp den själv, det får endast utföras av personal från Teknik i Väst.

Nej, om området inte är detaljplanelagt så debiteras ingen anläggningsavgift för obebyggda fastigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2023
Sidansvarig: Cathrin Sköld
Om oss