Anslutning till fastighet

Inom verksamhetsområdet

Fastighetsägare som vill ansluta sin fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver göra en ansökan, vilket enklast görs via kommunernas respektive e-tjänster, se länkar nedan. Ansökan ska göras i god tid så att VA-huvudmannen har möjlighet att hantera den. Ibland kan förbindelsepunkt behöva byggas vilket kan ta lite längre tid beroende på årstid och pågående projekt. I de fall fastigheten ligger inom beslutat verksamhetsområde för VA är huvudmannen skyldig att ansluta fastigheten inom skälig tid.

Utanför verksamhetsområdet

Ibland vill fastighetsägare utanför verksamhetsområdet ansluta sig till kommunalt VA. Man fyller då i en ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Utifrån ansökan beslutar VA-huvudmannen om det finns kapacitet att ansluta fastigheten eller ej. Om en fastighet utanför verksamhetsområdet vill ansluta sig, bekostar fastighetsägaren själv alla ledningar fram till det kommunala VA-nätet. Fastighetsägaren äger och sköter sedan de ledningarna.

För att få ansluta fastigheten upprättas ett avtal mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen. Därefter debiteras anläggningsavgiften, som är kraftigt reducerad eftersom fastighetsägaren själv bekostar ledningar fram till huvudmannens ledningar istället för enbart till sin fastighetsgräns. Det är också fastighetsägaren som ordnar eventuella servitut för att få korsa annans mark.

Ibland vill flera fastigheter ansluta sig på samma förbindelsepunkt. Avgiften blir då ytterligare reducerad, samt att fastighetsägarna då spar in på kostnaden genom att flera delar på anslutande ledningar fram till allmänna ledningarna. Kontakta Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om en gemensamhetsanläggning ska bildas för privata VA-ledningar mellan flera fastigheter.

Checklista inkoppling , 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslutning

Det finns vanligtvis flera alternativ vid en VA-installation. I normalfallet är det självfallsmetoden som används, se nedan.

Bild

Där det inte går att använda självfallsmetoden kommer det istället att användas en alternativ metod som kallas LTA, vilket kan översättas med ”Lätt Trycksatt Avloppssystem”. Denna metod används när man inte kan få självfall på ledningarna.

Varje fastighet har en pump som trycker in spillvattnet i ledningssystemet och alla på samma huvudledning med LTA måste vara ”solidariska” och tillföra spillvatten med tryck. Detta gör att systemet är oberoende av geografiska förhållandena, såsom nivåskillnader.

Bild

Vattenmätare

VA-huvudmannen ska kontaktas i god tid för besiktning av anslutningspunkten och vattenmätarplatsen. Vattenförbrukningen fastställs genom mätning om inte VA-huvudmannen bestämmer annat. Mätarens plats ska godkännas av VA-huvudmannen. Vattenmätaren ska placeras så att den är lätt åtkomlig för avläsning, byte och reparation enligt bildbeskrivningen

Bild på vattenmätare
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Sidansvarig: Malin Borg