Utanför verksamhetsområde

Utanför verksamhetsområde

Vägledning för fastigheter på landsbygden som vill bli anslutna till kommunalt vatten- och/eller avloppsnät.

Tre alternativ för VA-lösning på landsbygd i närheten av tätorter:

 1. Enskilt avlopp, dvs en avloppsrening per fastighet. Enskild vattentäkt.
 2. Bilda en gemensamhetsanläggning där flera fastigheter går ihop om ett minireningsverk och/eller vattentäkt (en förening eller samfällighet)
 3. Kommunalt avlopp och/eller vatten, i form av anslutning till kommunalt VA-nät eller bildande av nytt verksamhetsområde för VA

För de första två alternativen, se Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information och råd.

Teckna avtal med kommunen

Kommunalt VA finns i tätorterna och på några mindre orter. Fastigheter på landsbygden kan bli anslutna till det kommunala VA-nätet efter att ha tecknat avtal med VA-huvudmannen. Anslutningen görs vid gränsen till verksamhetsområdet, och fastighetsägaren eller föreningen betalar själv för grävning och skötsel av ledningar fram till denna punkt. Punkten kallas för förbindelsepunkt och är gränsen mellan privata ledningar och de allmänna.

Fastighetsägaren/föreningen betalar VA-avgift till VA-huvudmannen utifrån beslutad VA-taxa med reducering. Ansluts flera fastigheter på samma blir avgiften ännu lägre fördelat på varje fastighet. En grundavgift debiteras per förbindelsepunkt och sedan tillkommer en bostadsenhet per hus som ansluts.

En gemensam lösning

Ta kontakt med grannar och eventuella befintliga samfälligheter, om det finns intresse för att ordna en gemensam lösning för vatten och/eller avlopp. Finns det intresse — bilda en interimstyrelse som kan utreda förutsättningarna för att gå ihop i en förening.

Ta in konsulthjälp

Om arbetet känns för stort själv kan ett tips vara att ta hjälp utifrån. Arbetsuppgifter som en konsult kan bistå med är bland annat:

 • Organisation och information till fastighetsägare och allmänhet, t.ex. genom att lägga upp en hemsida för projektet.
 • Hjälpa styrelsen att värva fastigheter som kan ha nytta av att gå med i föreningen men visar svagt intresse.
 • Ta kontakt med kommunens VA-avdelning för att få kartor över området och möjliga anslutningspunkter till kommunens VA-nät.
 • Hitta bästa sträckningen.
 • Göra kostnadsberäkningar.
 • Hjälpa styrelsen att ta kontakt med fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen för att upprätta servitut.
 • Ta kontakt med länsstyrelsen och leda samrådsprocessen.
 • Ta kontakt med och söka godkännande från andra berörda som t.ex. Trafikverket (vid korsning av allmän väg), ägare till el- och telekablar och andra ledningar som man korsar, enskilda vägar (godkännande av respektive styrelse) och dikningsföretag (godkännande av respektive styrelse).
 • Projektera ledningar och anläggningar (t.ex. pumpstationer eller tryckstegrings-, tryckreduceringsstationer).
 • Beräkna föreningens kapacitetsbehov, d.v.s. hur mycket dricksvatten man kommer behöva (liter per sekund) eller hur mycket avloppsvatten man kommer att släppa ut (liter per sekund), så att kommunen kan hänvisa till en eller flera anslutningspunkter med tillräcklig kapacitet för föreningens behov.
 • Förbereda upphandling av entreprenör som kan genomföra ledningsbygget.

Lantmäteriet

Lämna begäran till Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om att bilda en samfällighet för vatten och/eller avlopp. Lantmäteriet kan även ombilda en befintlig samfällighetsförening till vatten- och avloppsamfällighet, samt genomför lantmäteriförrättning vid behov.

Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Gör en ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Detta görs enklast görs via kommunernas respektive e-tjänster, se länkar nedan

När ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp tagits emot skickar kommunen en tidplan för anslutningen och ett avtalsförslag som samfälligheten får teckna med kommunen. I avtalet ingår bl.a. krav på återströmningsskydd, dvs. att samfälligheten ansvarar för att skydda dricksvattnet i ledningsnätet från smitta och återströmning av förorenat vatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2022
Sidansvarig: Malin Borg