Kommunalt dricksvatten, Arvika

Bild på vattenkran

Vattenproduktion

Cirka 2,2 miljoner kubikmeter dricksvatten produceras årligen i kommunens åtta vattenverk och via  de cirka 4 000 VA-abonnenterna försörjs omkring 17 800 människor i kommunen med kommunalt dricksvatten.

Vattenverk

Arvika kommuns vatten produceras i åtta vattenverk; Arvika, Brättne, Edane, Furtan, Gunnarskog,  Mangskog, Stömne och Årnäs. Dessutom köper kommunen dricksvatten från Eda kommun för leveranser till abonnenter i Strand.

Arvika vattenverk, som hämtar råvattnet från sjön Racken, står för 92 procent av vattenproduktionen och levererar även dricksvatten till Jössefors, Ottebol,Sulvik, Hillringsberg, Glava och Klässbol.

Edane vattenverk tar vatten från sjön Värmeln, medan övriga vattenverk baseras på grundvattentäkter. Vattnets sammansättning och hårdhetsgrad varierar därför mellan de olika orterna. Vattnet från de olika vattenverken analyseras noga i flera steg för att säkerställa den goda dricksvattenkvaliteten.

Distribution

Ledningsnätet för vatten och avlopp i Arvika kommun består av 272 km vattenledningar, 175 km dagvattenledningar och 213 km avloppsledningar. I vattenledningsnätet finns nio tryckstegringsstationer (som används för att hålla uppe vattentrycket även i högt belägna områden) och 38 avloppspumpstationer (som ser till att avloppsvattnet rinner undan mot reningsverket även i områden utan självfall).

Man arbetar kontinuerligt med förnyelse och underhåll av ledningsnätet - bland annat används TV-kamera och olika läcksökningsutrustningar för att inspektera ledningar.

Vattenkontroll

Arvikas kommunala dricksvatten är känt för god smak och bra fysikalisk-kemisk sammansättning och det är en angelägen uppgift att säkra den höga kvaliteten på dricksvattnet. Innan vattnet kommer i din kran har det genomgått behandlingar i flera steg.

  1. Vattnet renas från humus och partiklar genom sandfiltrering,
  2. Vattnet pH-justeras och får höjd hårdhet genom att kalk tillsätts.
  3. Slutligen tillsätts en mycket liten dos av klor för att förebygga att bakterier växer till sig i ledningsnätet.

Provtagning

Prover tas på råvattnet innan behandling och i vattenverket efter behandling. Dessutom tas mikrobiologiska prover på ledningsnätet hos abonnenter för att kontrollera kvaliteten hos förbrukaren, de flesta prover tas som en form av egenkontroll. Miljöstaben, som är tillsynsmyndighet för dricksvattenverksamheten, tar också prover i sitt tillsynsarbete. Proverna analyseras dels i VA-avdelningens eget laboratorium och dels i externa laboratorier.

Dricksvatten räknas enligt lagstiftningen som livsmedel, vilket betyder att det finns krav på egenkontroll vid vattenverken liksom det gör på olika matställen och livsmedelsbutiker. Det innebär också att Myndighetsnämnden genom Miljöstaben har ansvar för tillsyn även på vattenverken och vattentäkterna.

Om du har kommunalt vatten och misstänker att det orsakar ohälsa kan du ringa Teknik i Västs kundservice, tfn 0570-822 00.  Misstänker du att du blir sjuk när du dricker av det kommunala vattnet är det bra om du fyller i formuläret "Anmälan - misstänkt vattenburen smitta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska grader (ºdH) och har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Nedan kan du se hårdhetsgraden, när det gäller det kommunala vattnet på olika orter i Arvika kommun. (Observera att enskilda brunnar på samma ort kan hålla en annan hårdhetsgrad. Har du en egen brunn bör du kontrollera vattenkvaliteten regelbundet).

Mycket mjukt 0-2
Mjukt 2-5
Medelhårt 5-10
Hårt 10-20
Mycket hårt 20-

Hårdhet (ºdH) per ort, 2020

Arvika 3,5
Brättne 6,3
Edane 3,1
Furtan 5,2
Glava 3,5
Ottebol 3,5
Hillringsberg 3,5
Gunnarskog 1,0
Klässbol 3,5
Mangskog 5,4
Strand (Eda) 9,9
Stömne 3,8
Årnäs 7,9

Andra fysikalisk-kemiska egenskaper hos det kommunala vattnet på olika orter i kommunen finns redovisade på webbplatsen, för den som är intresserad.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2021
Sidansvarig: Bo Axelsson