Vattenskyddsområden

Vatten och avlopp är kanske det mest självklara i våra hushåll, vi är vana vid att det alltid finns friskt och gott vatten i kranen när som helst under dygnet. För att det ska fungera måste vi skydda våra vattentäkter, det vill säga källan till dricksvattnet. Därför inrättas vattenskyddsområden med regler om hur vattnet, som rinner ner i marken inom dessa områden, ska skyddas mot föroreningar.

Att upprätta vattenskyddsområden

Tillgången till vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser och en tillgång som vi är skyldiga att värna om för kommande generationer.

Målet med att inrätta vattenskyddsområden är att ge våra vattentäkter ett tillräckligt gott skydd, så att vi även i framtiden kan använda vattenförekomsterna till vår dricksvatten-försörjning. Till ett vattenskyddsområde kopplas särskilda skyddsföreskrifter, som fastställs av länsstyrelsen. Vattenskyddsföreskrifterna kan ses som ett komplement till vad som redan gäller för området enligt andra bestämmelser och ska säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås. Föreskrifterna reglerar åtgärder och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av petroleumprodukter, kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Vattenskyddsområden i Arvika kommun

I Arvika kommun finns för närvarande vattenskyddsområden upprättade för tre av kommunens vattentäkter, dessa är:

 • området runt sjön Racken, som förser bland annat Arvika tätort med dricksvatten
 • delar av Värmeln som förser Edane med dricksvatten
 • området runt uttagsbrunnarna i Klässbol

Vattenskyddsområden i Eda kommun

I Eda kommun finns för närvarande vattenskyddsområden upprättade för fyra av kommunens vattentäkter, dessa är:

 • området runt uttagsbrunnarna i Eda glasbruk
 • området runt uttagsbrunnarna i Koppom
 • området runt uttagsbrunnarna i Köla
 • området runt uttagsbrunnarna i Vittensten/Åmotfors

Att fastställa ett vattenskyddsområde

Länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområden med stöd av miljöbalken efter begäran från vattentäktens huvudman. Huvudmannen är den som ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom ett geografiskt område, vanligtvis kommunen, men ibland också bolag eller större samfälligheter. Arvika Teknik AB är huvudman för Arvikas vattentäkter och Eda kommun är huvudman för Edas vattentäkter. Teknik i Väst arbetar på uppdrag av båda huvudmännen med att revidera äldre vattenskyddsområden och att ta fram nya där vattenskyddsområden saknas idag.

Ett skyddsområde ska utgöra ett bra skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Att bestämma avgränsningen

Ett skyddsområde avgränsas och delas in i olika zoner bland annat beroende på vattnets rinntid till uttagspunkten. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast vattenuttaget. För att kunna dela in skyddsområdet i zoner och ta fram lämpliga bestämmelser behöver man veta, dels hur vattentäkten fungerar, dels ha kännedom om vilka risker som finns inom området.

Vattentäktens huvudman genomför nödvändiga utredningar innan skyddsområdet fastställs av länsstyrelsen. Att de aktuella föreskrifterna efterlevs, kontrolleras sedan av länsstyrelsen.

Att bo i ett vattenskyddsområde

När du bor inom ett vattenskyddsområde måste du tänka på att det du gör kan påverka vattentäkten. Grundvattnet kan påverkas av till exempel att du tvättar bilen, arbetar i trädgården och hur du värmer upp huset.

Vissa saker måste du begära tillstånd av Miljöstaben i Arvika eller Miljö- och byggavdelningen i Eda för att göra och vissa saker får du inte alls göra. Det som beskrivs här är kortfattat delar av innehållet i de regler som gäller. Skyddsföreskrifterna i sin helhet hittar du i rutan under.

I grunden är det ganska enkla saker. Var försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattnet. Det du tillför vattnet, försvinner inte bara för att du inte ser det längre, utan kommer tillbaka förr eller senare på något sätt.

 • Du får vattna blommorna med vanligt färskvatten ur slangen, men vattna gärna blommorna med regnvatten - det är ju vatten som i alla fall skulle hamna i kretsloppet.
 • Du får använda växtnäringsämnen till trädgården i normal omfattning, men tänk på att inte använda för mycket.
 • Du bör inte använda några bekämpningsmedel i trädgården. Eftersom bekämpningsmedel innehåller gifter, finns det risk att det skyddade vattnet blir förorenat om du gör det.
 • Tvätta inte bilen på tomten för det släpper ut rengöringsmedel och smuts från bilen. Tvätta bilen i en biltvätt som renar vattnet.
 • Om du byter olja på bilen hemma ska du se till att all olja samlas upp, så att inga oljeprodukter hamnar i grundvattnet.
 • Du behöver tillstånd från Miljöstaben för att anlägga jord- eller bergvärme.
 • Du får inte utan tillstånd från Miljöstaben ändra eller öka utsläpp av avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte ske utöver det som är tillåtet enligt annan lagstiftning.
 • Du får inte köra med motorfordon eller motorredskap på isen.
 • Motordrivet luftfartyg får inte starta eller landa på sjön.

Kontakt

 • Teknik i Väst AB

  Besöksadress

  Östra Esplanaden 5

  Postadress

  12. Administration

  671 81 Arvika

 • Miljöstaben, Arvika

  Besöksadress

  Östra Esplanaden 5 

  Postadress

  15. Miljöstaben

  671 81 Arvika


  Expedition

  Tfn 0570-817 46

   

 • Edas miljö- och byggavdelning

  Eda kommuns växel 0571-28 100

  miljo@eda.se

  Besöksadress

  Torget 1, Charlottenberg

  Postadress

  Box 66, 671 22 Charlottenberg

 • Josefin M Andersson

  Utredningsingenjör

  0570-816 21

  josefin.m.andersson@arvika.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2022
Sidansvarig: Bo Axelsson