Riktlinjer fullmaktshantering

elledning

Här hittar du våra riktlinjer för fullmaktshantering.

Om dessa riktlinjer

En fullmakt är ett dokument eller liknande som ger någon (fullmaktsinnehavare) rätt att företräda en annan part. Dessa riktlinjer syftar till att fastställa hur Teknik i Väst, Arvika Elnät och Arvika Kraft skall hantera fullmakter som avser deras kunder.

Den vanligaste typen av fullmakter är från elhandlare som i en kunds ställe avser att hämta ut uppgifter om kunden, dennes avtal eller anläggning. Ibland avser fullmakten att ändra uppgifter om kunden, dennes avtal eller anläggning eller rätten att teckna eller avsluta avtal i kundens ställe.

Andra typer av fullmakter som rör kunder kan förekomma. Om dessa riktlinjer då är tillämpliga skall de användas. Om inte får en tillämpning göras från fall till fall.

Krav för fullmaktens giltighet

Fullmakten skall vara egenhändigt undertecknad, är fullmakten digital skall den vara signerad med Bank-ID eller jämförbar tjänst. Fullmakten får inte vara äldre än 6 månader eller 12 månader om det gäller en juridisk person. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person skall registerutdrag eller liknande bifogas som styrker vem som är behörig firmatecknare.

Fullmakter som är ”verifierade” med IP-adress, e-post eller SMS accepteras inte. Det gäller även muntliga fullmakter. Anledningen är att det inte går att avgöra om fullmakten är utställd av rätt person.

Hur fullmakten skall behandlas

Fullmakten skall lämnas till Teknik i Väst per post eller e-post. Om e-post används skall meddelandet vara krypterat, själva handlingen vara krypterad eller länka till ett krypterat webformulär. Möjlighet för Teknik i Väst att svara krypterat skall finnas (genom att t.ex. uppge ett ärendenummer).

Andra krav på fullmaktens giltighet

Fullmakter från elhandlare som finns på Konsumenternas energimarknadsbyrås lista över elhandlare med många klagomål accepteras inte. Inte heller fullmakter från bolag inom samma koncern som elhandlare upptagna på listan accepteras.

Om hanteringen av fullmakten innebär att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs ska fullmakten, inte godkännas.

Fullmakt som avser ändra fakturaadress

Huvudregeln är att kunden själv skall anmäla, direkt till oss, hur fakturor skall adresseras. Om kunden är en juridisk person får fakturaadressen ändras genom fullmakt. Om kunden är Konsument accepteras inte fullmakt som avser ändring av fakturaadressen. Detta skall göras av kunden själv, direkt till oss.

För fysiska personer accepteras inte fullmakter som avser ändra kundens fakturaadress. Detta skall göras av kunden själv.

Fullmakt som avser teckna nätavtal

Fullmakter som avser teckna nätavtal accepteras under förutsättning att de uppfyller övriga krav för fullmakter. Utöver detta skall fullmaktsinnehavaren kunna visa att nätkunden är behörig att inneha ett nätavtal, genom en anknytning till anläggningen som t ex fastighetsägare eller elanvändare genom ett hyresavtal. Om anläggningen har fler nyttigheter skall det framgå tydligt om kunden även skall teckna avtal för dem.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Sidansvarig: Niclas Olsson