Så här arbetar vi med miljöfrågor

Att värna om vår miljö blir allt viktigare. Självklart vill vi på Teknik i Väst bidra med vad vi kan, och här berättar vi lite om vad vi gör.

Hållbara tjänster med miljöfokus

Teknik i Väst skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Så lyder vår affärsidé och vår vision är att vi vill vara föredömen som samhällsnyttigt bolag - allt för att bidra till att göra västvärmland ännu mera attraktivt! Naturligtvis vill vi göra allt detta med fokus på hållbarhet och miljö.

De självklara sakerna

Att vi bidrar till en bättre miljö genom att rena vatten samt hantera sopor och restavfall på ett för miljön så bra sätt som möjligt är troligen självklart för de flesta. Kanske också att vi producerar el från vatten och solkraft samt har ett fjärrvärmeverk som bidrar till en miljövänlig uppvärmning av bostäder och lokaler. Men vad gör vi mer som kanske inte är lika uppenbart?

illustration av avfallstrappa

Asfalten som vi använder på våra vägar är mestadels återbrukad asfalt. Vi återbrukar även schaktmassor från grävarbeten och renar sand från reningsverk som sedan kan nyttjas som fyllnadsmaterial vid grävarbeten. Sanden som finns i biopannan, fjärrvärmeverkets ”hjärta”, renas också och återvinns tillbaka i pannan till hög grad. Både återbruk av massor och rening av sand innebär att mindre andel jungfruligt material behövs och belastningen på vår miljö minskar.

År 2016 började vi införandet av matavfallssortering i Arvika kommun och idag har alla möjligheten att sortera sitt matavfall. I Eda kommun pågår detta arbete just nu och ska vara klart under 2023. Matavfall innehåller stora mängder energi som kan återvinnas som biogas. Gas som sedan kan omvandlas till fordonsbränsle. Visste du till exempel att man på 1000 bananskal kan ta sig 96 km med bil?

Mer om matavfall hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Ett av människans största och mest akuta problem just nu är den globala uppvärmningen och kanske framför allt de växthusgaser som bidrar till ökad uppvärmning. Genom att producera el med hjälp av vattnets och solens hjälp skapas ingen koldioxid som bidrar till växthuseffekten och produktionen är helt fossilfri. I dag ställs också mycket höga krav på vattenkraftens anläggningar i form av till exempel faunapassager för att uppnå miljökraven, och insatser som till exempel inplantering av fisk i samarbete med fiskevårdsföreningar mildrar effekten av den påverkan av vattenmiljön som en damm ändå innebär. Vattenreglering sker också under sträng övervakning och i största mån strävar vi efter en hänsynsfull reglering med hänsyn tagen till markägarna

Själva grundtanken med fjärrvärme är ju att värmeproduktion sker på ett ställe och att värmen sedan distribueras till olika platser vilket innebär att man kan ha mycket effektiv rening av rökgaser på en stor anläggning i stället för på flera mindre. Men visste du att en del av värmen också kommer som överskott från industrin eller att fjärrvärmen är ett bra komplement till värmepumpar? Till exempel tas gas som bildas vid reningsverket och från deponin på Mosseberg tillhanda och omvandlas till värme som tillförs fjärrvärmenätet. Läs mer om streamad värme här! Öppnas i nytt fönster.

Som kommunala bolag ställer vi naturligtvis krav vid upphandlingar så att inköp görs på ett miljöriktigt sätt. Vi försöker också tanka våra fordon med bio-diesel i den utsträckning det är möjligt. När vi investerar i nya transformatorer till vårt elnät köper vi alltid en effektivare klassning av dessa vilket innebär att mindre ström går till spillo som förluster. Vid utbyte av stolpar i elnätet används mindre miljöbelastande stolpar som inte innehåller ämnet kreosot. I dag används miljöstolpar som antingen är impregnerade med kopparsalter eller består av en plastförseglad träkärna.

Just transformatorer i elnätet flyttas också dit de gör bäst nytta – elnätet är inte statiskt utan belastningen och användningen ändras över tid. På så sätt minskar vi aktivt förlusterna i elnätet och spar energi.
Uttjänta transformatorer testas för giftiga ämnen som PCB innan de lämnas till återvinning eller säljs för återbruk.

En av fiberns stora fördelar är naturligtvis att vi kan skicka större datamängder snabbare. I praktiken innebär detta till exempel att det blir lättare att jobba på distans med säkrare uppkopplingar och resandet kan minskas. Människor som har långt till jobbet kan spara resor och många möten kan hållas digitalt vilket kan minska ett stort antal kortare resor. På samma sätt minskar vi vårt eget resande för driftpersonal genom att ha effektivare styrning och övervakning av våra system exempelvis för vattenkraften.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Sidansvarig: Petter Niljung
Om oss