Avgifter

VA-avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som bidrar till att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Avgiften betalas innan fastigheten kopplas in till den allmänna anläggningen.

Anläggningsavgiften för din fastighet beror på vilken typ av anslutningar som ska göras , på fastighetens yta, samt i de flesta fall av byggnadernas yta. Avgiften består av tre delar:

1. Grundavgift avseende upprättande av förbindelsepunkter

Denna avgift tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten till fastighetens förbindelsepunkt, samt att upprätta förbindelsepunkterna.

2. Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en kostnadsrelaterad avgiftsparameter. För större tomter blir huvudmannens kostnader större vid utbyggnad av ledningsnätet.

3. Boendeenhetsavgift

Avgiften speglar den nytta en boendeenhet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna.

För en enfamiljsvilla debiteras en bostadsenhetsavgift. För hyreshus räknas varje lägenhet som en bostadsenhet. För butiker, kontor med mera räknas varje 150 kvadratmeter yta som en bostadsenhet.

För viss typ av fastighet där verksamhet bedrivs debiteras ingen bostadsenhetsavgift. Fastigheten är då en så kallad Annan fastighet. Se mer information i kommunernas respektive VA-taxa.

Brukningsavgift

När VA-tjänsterna börjar användas startas ett VA-abonnemang för fastigheten, och brukningsavgiften börjar debiteras.

Brukningsavgiften består av de fasta avgifterna grundavgift och bostadsenhetsavgift plus en rörlig avgift som avser den faktiska förbrukningen. För en enfamiljsvilla debiteras en bostadsenhetsavgift. För hyreshus räknas varje lägenhet som en bostadsenhet. För butiker, kontor med mera räknas varje 150 kvm yta som en bostadsenhet.

De aktuella prislistorna, VA-taxan, finns på respektive kommuns webbplats, se nedan.

Ditt abonnemang

Du som fastighetsägare står för VA-abonnemanget på din fastighet. Hyr du ut din fastighet är det du som ansvarar för att debitera din hyresgäst.

Mer information om abonnemang finns i ABVA - Allmänna bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anläggningen. Se nedan.

ABVA som broschyr kan du få via Teknik i Väst AB, tfn 0570‑822 00.

Vattenavläsning

Självavläsningskort skickas ut en gång per år. Du kan registrera din mätarställning på Mina sidor eller genom att skicka in ditt självavläsningskort.

Genom att du regelbundet läser av din vattenmätare kan du tidigt upptäcka en onormalt hög förbrukning.

Taxekoderna i din faktura

Exempel på vad de olika taxekoderna betyder:

VSDgDf = vatten, avlopp, dagvatten i gata och dagvattenservis till fastigheten

VSDg = vatten, avlopp och dagvatten i gata

Industrier

Förutom grundavgiften baseras avgiften för industrier på varje 100 kvm tomtyta upp till 10 000 kvm.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Sidansvarig: Malin Borg
VA