Frågor och svar om VA

FAQ

Inom det kommunala verksamhetsområdet är vi skyldiga att att ordna så alla får tillgång till allmänt VA och alla fastigheter måste vara med och betala avgifter för det. För att behålla eget vatten och avlopp,
istället för att ansluta dig till VA-nätet, måste du bevisa att du kan lösa det bättre på egen hand. När det gäller spillvattnet så finns mycket som visar på att det är svårt att lösa bättre på egen hand. Dricksvattnet är inte heller lätt att lösa, men det kan vara något lättare än för spillvatten. Det krävs då att man på egen bekostnad lämnar in vattenprover till ett auktoriserat laboratorium. Där bedöms vattnets kvalitet kemiskt och mikrobiologiskt.

Om du bara önskar ansluta dig till dricksvattnet så måste du bevisa att du kan lösa omhändertagande av spillvatten bättre på egen hand än genom anslutning till oss. Det finns många prejudikat som visar att det
svårligen löses bättre på egen hand och normalt godkänns inte eget omhändertagande av spillvatten inom verksamhetsområden.

Du kan behålla ditt eget vatten om du önskar, om du t ex vill använda det för bevattning. Men du får inte koppla ihop det med vår anläggning och inte släppa ut det i våra ledningar och du måste ändå vara med
och betala för den allmänna anläggningen.

Anslutningskostnaden beror på vad du kommer ansluta dig till.  Avgiften blir lägre om fastigheten ligger i ett område där det saknas dagvatten i gatan och till fastigheten. Avgiften är beroende av vad du ska bygga och hur stor tomt du har. Mer information finner du här. Öppnas i nytt fönster.

Normalt betalas anslutningsavgiften när du skickat in din ansökan om kommunalt vatten och avlopp till oss. Du kommer att få rimlig tid på dig att ansluta dig i din egen takt, så att du hinner förbereda byggnationen på bästa sätt. Om utbyggnad av ledningsnätet pågår betalar du först när huvudmannen anvisat förbindelsepunkt för din fastighet, enligt då gällande VA-taxa.

För att ha möjlighet att tömma din vattenledning innan frosten kommer måste din VA-installation vara förberedd för det. Du behöver en avstängningsventil vid tomtgräns, för att kunna stänga ute vattnet, och du behöver kunna tömma ut vattnet ur ledningarna inne på din tomt genom någon form av utsläppsanordning i lågpunkten, ex vis vattenmätarbrunn med tömningsfunktion. Rådgör med din VVS-firma/entreprenör för att hitta en bra lösning för just din fastighet. Viktigt är att om du har vattenmätare ska denna vara monterad i frostfritt utrymme och du får inte montera ned eller upp den själv, det får endast utföras av personal från Teknik i Väst.

Ersättning för den egna avloppsanläggningen görs endast om det finns gällande tillstånd för den samt att den inte är äldre än 10 år. Ersättning utgår aldrig för anläggningar utanför beslutat verksamhetsområde för VA. Ersättningen uppgår till det kvarvarande värdet genom tioårig avskrivning.

Endast om området är detaljplanelagt debiteras anläggningsavgift för obebyggda fastigheter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2023
Sidansvarig: Malin Borg
VA