Ordlista

Som fastighetsägare kan det vara svårt att veta vad alla fackord och begrepp innebär och därför följer här en ordlista.

ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gällande ABVA finns på arvika.se respektive eda.se

Allmän VA-anläggning

Kallas även kommunal VA-anläggning. Anläggning som har till ändamål att ge bostadshus, eller annan bebyggelse, vattenförsörjning och avlopp. Avloppet består av spillvatten och inom vissa områden även av dagvatten.

Anläggningsavgift

En engångsavgift som fastighetsägaren betalar innan inkoppling till den allmänna VA-anläggningen. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften när kommunen meddelat att servisledningarna är klara fram till förbindelsepunkten. Avgiften bidrar till att täcka kostnaden för utbyggnaden av de lokala vatten- och avloppsledningarna. Den aktuella prislistan, VA-taxan, finns på kommunens webbplats arvika.se respektive eda.se.

Ansökan om anslutning

Sker via e-tjänst som finns på arvika.se respektive eda.se. Ansökan görs i god tid innan inkoppling.

Avloppsvatten

Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten/dräneringsvatten.

Brukningsavgift

När VA-tjänsterna börjar användas startas ett VA-abonnemang för fastigheten. Då börjar brukningsavgiften att debiteras. Denna består av de fasta avgifterna grundavgift och bostadsenhetsavgift och en rörlig avgift som avser den faktiska förbrukningen. För en enfamiljsvilla debiteras en bostadsenhetsavgift. För hyreshus räknas varje lägenhet som en bostadsenhet. För affärer, kontor med mera räknas varje 150 kvm yta som en bostadsenhet. Den aktuella prislistan, VA-taxan, finns på kommunens webbplats arvika.se respektive eda.se.

Dagvatten

Dräneringsvatten, takvatten eller övrigt regnvatten.

Fastighet

Tomt med eller utan byggnad.

Förbindelsepunkt

Den punkt där privata VA-ledningar ansluts till huvudmannens servisledning. Vanligtvis placeras förbindelsepunkten vid fastighetsgräns, med en avstängningsventil för dricksvattenledningen. Huvudmannen ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Ledningen in till fastigheten mellan förbindelsepunkt och byggnad/hus ansvarar du som fastighetsägare för.

Huvudman/VA-huvudman

Ägare av den kommunala VA-anläggningen, dvs. ledningsnät och vattenverk/avloppsreningsverk med tillhörande utrustning. I Arvika är det Arvika Teknik AB som är huvudman. I Eda är det Eda kommun som är huvudman. Teknik i Väst AB sköter driften i båda kommunerna.

Lag om allmänna vattentjänster, Vattentjänstlagen

Lag som syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Lag 2006: 412 om allmänna vattentjänster. Länk till annan webbplats.

LTA

Förkortning av Lätt Trycksatt Avloppssystem. Används där det inte är självfall för spillvattnet. Spillvattnet pumpas med hjälp av en liten pumpstation, en LTA-station, från fastigheten till det allmänna avloppsnätet. LTA-stationen placeras på fastigheten.

Omvandlingsområde

Ett sammanhängande område med antingen fritidshus eller permanentbostäder som inte uppfyller dagens standard för vatten- och avlopp och därför ska anslutas till det kommunala VA-nätet om ett VA-verksamhetsområde har bildats.

Rensbrunn

Brunn som ofta placeras på spillvatten- och dagvattenledningar, vid förbindelsepunkt. Brunnen möjliggör inspektion och renspolning av avloppsrören.

Servisledning

Mindre ledning för vatten och avlopp mellan allmän VA-huvudledning och fastighetens VA-installation. På servisledningen sitter ventiler som kan öppnas/stängas och dessa kallas för avstängningsventiler.

Servisanmälan

Sker via en blankett eller e-tjänst (se länkrutan "Mer information"). Fastighetsägaren anmäler då att man vill få en inkoppling av servisledningarna och när man önskar att detta ska ske. Det är inte tillåtet att själv genomföra denna inkoppling.

Servisledning

Den ledning som går från förbindelsepunkten (FP) på den allmänna VA-ledningen till fastighetens VA-installation. På servisledningen sitter ventiler som kan öppnas/stängas och dessa kallas för avstängningsventiler.

Självfallsledning

En VA-ledning som ligger med en svag lutning vilket gör att avloppsvattnet kan rinna av sig självt, utan pumpning.

Slambrunn

En brunn där spillvatten samlas som kommer från huset/byggnadens spillvattensystem på sådana fastigheter som inte är kopplade till det kommunala avloppssystemet.

Spillvatten

Vatten från bad, dusch, toalett samt disk.

VA

En förkortning av vatten (V) och avlopp (A).

VA-taxa

Är ett regelverk i form av en prislista med beräkningsgrunder antaget av Kommunfullmäktige i Arvika. VA-taxan reglerar VA-avgifterna. VA-taxan finns på arvika.se respektive eda.se.

Vatten

Dricksvatten/kranvatten.

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Ett verksamhetsområde för kommunalt VA är ett avgränsat geografiskt område inom vilket kommunen tar över ansvaret för VA och varje fastighetsägare är skyldig att ansluta sig till det kommunala VA-systemet. Inom verksamhetsområdet gäller kommunens ABVA samt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Utanför verksamhetsområde sker anslutning på frivillig basis, och skyldigheter och rättigheter regleras genom avtal som skrivs mellan huvudman och fastighetsägare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023
Sidansvarig: Malin Borg
VA