Arvikas riktlinjer om fettavskiljare

Enligt allmänna bestämmelser i Arvika kommun ska fettavskiljare installeras i verksamheter vid behov. Fett i avloppet stelnar och fastnar i ledningarna, vilket kan leda till stopp och därmed översvämningar. Höga halter av fett i avloppsvattnet försämrar dessutom reningsresultatet vid avloppsreningsverken

Berörda verksamheter

• Restaurang
• Storkök
• Pizzeria
• Gatukök/grill/hamburgerbar
• Café/Konditori
• Bageri
• Charkuteri
• Livsmedelsbutik med tillverkning
• Skola/ äldreboende med matlagning
• Personalmatsal
• Catering

Krav på fettavskiljning kan även ställas på andra verksamheter än ovan nämnda.
Avgörande är den mängd fett som släpps ut på ledningsnätet. Verksamheter av ringa omfattning kan undantas från kravet.

Bygganmälan

Enligt Plan- och bygglagen krävs att byggherren gör bygganmälan till myndighetsnämnden innan fett- eller oljeavskiljare installeras. Anläggningen ska vara flödestestad, typgodkänd enligt SS EN 1825 och medge provtagning. Anlita en VVS- eller byggfirma som installerar fettavskiljaren. Dessa kan hjälpa dig
med att dimensionera och hitta en lämplig modell.


Storlek och utformning

Till fettavskiljaren kopplas vaskar, diskmaskin och golvbrunnar. Avloppsvatten från toaletter får inte gå igenom avskiljaren. Dimensioneringen beror på verksamhetens storlek men även vilken typ av verksamhet och vilken utrustning som används. Ofta kan man få hjälp av leverantören med dimensionering av fettavskiljaren.
För restauranger och andra serveringslokaler kan storleken på fettavskiljaren beräknas med hjälp av antalet serverade matportioner. För att få korrekt storlek på fettavskiljaren ska man även ta hänsyn till beräknad fettmängd, vattentemperatur och typ av diskmedel. Följande tabell kan tjäna som vägledning för beräkning av dimensionerande flöde.

Matportioner per dag och dimensionerande flöde (l/s)

Antal portioner

Liter per sekund

- 200

2

201 - 400

4

401 - 700

7

701 - 1000

10

1001 -

Kontakta Teknik i Väst AB

För verksamheter utan servering bestäms fettavskiljarens storlek av det maximala flödet genom anläggningen. (Verksamheter av ringa omfattning kan undantas kravet)

Placering

Installation av fettavskiljaren ska ske enligt normen SS EN 1825-1. Enligt livsmedelslagstiftningen får en fettavskiljare inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen. Avskiljaren ska placeras så att den är lättåtkomlig för tömning. Sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen får inte dras genom en lokal där man hanterar livsmedel. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring och tömning. Det finns fettavskiljare för både utom- och inomhus placering.

Tömning

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. Avskiljaren måste för att fungera tömmas och rengöras regelbundet. Slarvar man med detta kommer
slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren. Det ska observeras att fettavskiljaren inte är konstruerad för att ta emot större fettmängder på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Enligt intentionerna i Miljöbalken ska sådant fett istället samlas upp och återvinnas. Detta ska ske av ackrediterat återvinningsföretag. Enligt Arvika kommuns allmänna bestämmelser (ABVA) skall fettavskiljare
tömmas i enlighet med tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls. Det är även viktigt att fettavskiljaren rengörs ordentligt och även att den återfylls för att upprätthålla funktionen. Den ansvarige för verksamheten ska se till att en tömningsjournal med uppgifter om när och av vem fettavskiljaren tömts finns tillgänglig i anslutning till avskiljaren. All tömning utförs genom fastighetsägarens försorg.

Om fettavskiljare eller tömningsabonnemang saknas

Arvika kommun kontrollerar alla verksamheter som hanterar livsmedel. Om någon av dessa saknar fettavskiljare kommer Arvika kommun att ta kontakt med ägaren och informera om de krav som gäller samt uppmana ägaren att installera en fettavskiljare. Släpper verksamheten ut en högre fetthalt än den tillåtna har Arvika Teknik AB
rätt att ta ut en högre avgift enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Den som orsakar ett stopp på ledningen får stå för kostnaderna som detta orsakar vilket kan uppgå till tiotusentals kronor. Om fettavskiljare trots uppmaning inte installeras kan Arvika Teknik AB strypa dricksvattentillförseln till verksamheten. I samband med det kontaktas Arvika kommuns miljöstab som då kan komma att förbjuda livsmedelsverksamhet i lokalen.

Att fettavskiljare ska installeras vid behov regleras i allmänna bestämmelser för brukande av Arvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Här hittar du information om Edas fettavskiljning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hushållen

En del fett kommer ut från alla hushåll men det är de stora köken och restaurangerna som behöver ha fettavskiljare, då det är där som den stora mängden fett uppkommer. För vanliga hushåll räcker det med att tänka på att inte spola ut för mycket smör och olja från matlagningen utan istället slänga detta i soporna. Ett enkelt sätt är att torka ur stekpannan med hushållspapper innan den diskas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Sidansvarig: Malin Borg